Tez Tour OÜ

TEZ Tour pakettreisilepingu standardinfo teabeleht leiate siin

TEZ TOUR OÜ Reisilepingu üldtingimused leiate SIIT

TEZ Tour OÜ isikuandmete kaitse eeskiri

Teave ohutumaks reisimiseks

TEZ Tour pakettreiside üldinfo ja terminite selgitused

1. Üldsätted
1.1. Käesolevad reisilepingu üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) on kliendi
(edaspidi Klient) ja OÜ TEZ Tour (edaspidi Reisikorraldaja) vahelise reisilepingu
osaks ning sätestavad reisilepingu sõlmimise, täitmise ja lõppemise tingimused.
1.2. Lisaks Üldtingimustele tulenevad pooltevahelise reisilepingu tingimused
Reisikorraldaja poolt Kliendile väljastatud reisikirjeldusest ning reisikinnitusest.
1.3. Kliendi ja Reisikorraldaja vaheline reisileping loetakse sõlmituks ja muutub mõlemale
poolele siduvaks (sh käesolevad Üldtingimused) punktis 12.1 sätestatud ajahetkel.
2. Reisilepingu ese
2.1. Reisikorraldaja osutab reisilepingu alusel Kliendile või Kliendi poolt nimetatud
reisijale reisiteenuseid ning Klient maksab Reisikorraldajale selle eest tasu.
3. Reisitasu ja selles sisalduvad teenused
3.1. Klient maksab Reisikorraldajale reisiteenuste eest reisitasu vastavalt punktis 4
sätestatule. Reisitasu sisaldab tasu reisikirjelduses ja reisikinnituses sätestatud teenuste
eest.
3.2. Kui Kliendil on erisoove, mille täitmise võimalikkus sõltub Reisikorraldaja
lepingupartneritest ja mille eest lepingupartnerid ei ole lisatasu ette näinud (nt kohad
lennukis, kõrvuti toad hotellis, kõrgem või madalam korrus hotellis vms.), edastab
Reisikorraldaja sellised soovid vastavale lepingupartnerile, kuid ei taga nende täitmist.
Erisoovid ei ole käsitletavad reisikirjelduse osana ja nende mittevõimaldamine aga ka
täitmata jätmine ei ole käsitletav reisilepingu rikkumisena Reisikorraldaja poolt, küll
võivad aga kuuluda Kliendi soovil osutatavate teenustena eraldi maksustavateks.
3.2.1 Reisikorraldaja kannab lepingujärgset vastutust ainult vabade kohtade
olemasolul kinnitatud hotellibroneeringute eest. Hotellibroneeringu
mittekinnitamisel pakub Reisikorraldaja Kliendile võimalikke alternatiivseid
võimalusi vastavalt kehtivale hinnakirjale. Juhul kui Reisikorraldaja pakutav
alternatiiv ei ole Kliendile vastuvõetav, tagastatakse kliendile raha.
3.2.2 Kliendi sellekohasel soovil lahendab Reisikorraldaja esindaja võimalusel
hotellivahetuse. Hotellivahetusest tuleneva võimaliku hinnavahe kannab Klient.
3.3. Kui Klient või Kliendi poolt nimetatud reisija ei kasuta mõnda reisikirjelduses
nimetatud teenust, ei anna see Kliendile õigust nõuda reisitasu vähendamist ega
tagastamist.
3.3.1 Kui Klient omal soovil kasutab lisaks mõnda reisikirjelduses loetlemata teenust,
siis sellise teenuse kasutamise risk ei ole mingil juhul hõlmatud sõlmitud
Reisilepinguga.
3.4. Reisikorraldaja poolt pärast Kliendiga reisilepingu sõlmimist väljakuulutatud
soodushinnad ning viimase hetke pakkumised ei mõjuta Kliendi poolt tasumisele
kuuluva reisitasu suurust ega anna Kliendile õigust nõuda reisitasu vähendamist ega
tagastamist.
3.5. Reisikorraldajal on õigus reisitasu tõsta kui reisitasu suurendamise vajadus on
tekkinud:
3.5.1. veokulude, sealhulgas kütusehinna, muutumise tõttu;
3.5.2. maaletulekutasude, sadamate või lennujaamade sisse- või väljasõidutasude
muutumise tõttu;
3.5.3. teenusega seotud maksude tõttu;
3.5.4. reisi suhtes kohaldatava raha vahetuskursi muutumise tõttu.
3.6. Reisitasu uue suuruse arvutamisel lähtub Reisikorraldaja punktis 3.5 sätestatud
muudatusega kaasnenud kulude suurenemisest Reisikorraldaja jaoks.
3.7. Reisitasu suurendamisest teavitab Reisikorraldaja Klienti vähemalt 21 päeva enne reisi
algust.
3.8. Kui Reisikorraldaja suurendab reisitasu olulisel määral, on Kliendil õigus
reisilepingust taganeda. Taganemise asemel võivad pooled kokku leppida
reisiteenuste asendamises.
4. Reisi eest tasumine
4.1. Klient kohustub tasuma reisi hinna tervikuna ühe maksena või osamaksetena.
Osamaksetega tasumisel tagab Klient osamaksete laekumise Reisikorraldajale
järgnevalt:
4.1.1. kui reisini on jäänud rohkem kui 30 kalendripäeva, tuleb tasuda vähemalt
osamakse summas 25 eurot kuni 12-aastase reisija kohta ning 45 eurot kõigi
teiste reisijate kohta (iga reisija eest eraldi);.
4.1.2. kui reisini on jäänud 30-24 kalendripäeva, on tasutud vähemalt 40% reisi
maksumusest;
4.1.3. kui reisini on jäänud 23-17 kalendripäeva, on tasutud vähemalt 60% reisi
maksumusest;
4.1.4. kui reisini on jäänud 16 või vähem kalendripäeva, on tasutud 100% reisi
maksumusest.
4.2. Klient tasub reisi hinna 24 tunni jooksul arve saamisest. Kui reisini on jäänud 17 või
enam kalendripäeva ning Klient soovib tasuda reisi eest osamaksetena, tasub Klient 24
tunni jooksul arve saamisest esimese osamakse, mille suurus määratakse vastavalt
reisini jäänud ajale punkti 4.1 alusel. Ülejäänud osamaksed tasub Klient vastavalt
punktis 4.1 sätestatule.
4.3. Kui reis on broneeritud 7 kalendripäeva või vähem enne reisi, tasub Klient reisi hinna
tervikuna 8 tunni jooksul arve saamisest.
4.4. Arve loetakse Kliendi poolt kättesaaduks, kui see on antud kirjalikus vormis Kliendile
Reisikorraldaja või Agendi töötaja poolt või on edastatud kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis või elektroonilise arvena Kliendi e-posti aadressile.
4.5. Reisikorraldajal on õigus kehtestada soodusreisidele, pühade-aegsetele reisidele ja
kampaania korras müüdavatele reisidele käesolevas punktis 4 sätestatust erinevad
reisitasu maksetingimused. Sellised eritingimused tühistavad tavapärased
maksetingimused isegi juhul, kui need ei kajastu Reisikorraldaja broneerimissüsteemis
ega broneerimissüsteemist väljaprinditud maksedokumentidel.
5. Broneeringu muutmine ja tühistamine, reisilepingu ülesütlemine
5.1. Reisikorraldajal on õigus broneering tühistada või reisileping üles öelda:
5.1.1. kui Klient viivitab reisitasu või mõne reisitasu osamakse tasumisega;
5.1.2. kui Klient või Kliendi poolt nimetatud reisija rikub oluliselt reisilepingust või
seadusest tulenevaid muid kohustusi.
5.2. Reisilepingu ülesütlemisel Reisikorraldaja poolt punktis 5.1 sätestatud alustel
Reisikorraldajale juba tasutud summasid Kliendile ei tagastata ning nende osas
tagasitäitmist ei toimu.
5.3. Kliendil on õigus oma broneering tühistada või reisilepingust taganeda. Sellisel juhul
kohustub Klient maksma Reisikorraldajale hüvitist:
5.3.1. broneeringu tühistamisel või reisilepingust taganemisel rohkem kui 30 päeva
enne reisi – bürookulud summas 25 eurot kuni 12-aastase reisija kohta ning 45
eurot kõigi teiste reisijate kohta (iga reisija eest eraldi);
5.3.2. broneeringu tühistamisel või reisilepingust taganemisel 30-24 päeva enne reisi –
40 % reisi maksumusest;
5.3.3. broneeringu tühistamisel või reisilepingust taganemisel 23-17 päeva enne reisi –
60 % reisi maksumusest;
5.3.4. broneeringu tühistamisel või reisilepingust taganemisel 16 päeva või vähem
enne reisi – 100% reisi maksumusest.
5.4. Klient on kohustatud tasuma punktides 5.3.1-5.3.4 sätestatud hüvitise 5 tööpäeva
jooksul arvates broneeringu tühistamisest või reisilepingust taganemisest.
Reisikorraldajal on õigus tasaarvestada punktides 5.3.1-5.3.4 sätestatud hüvitised
Kliendi poolt reisi eest tasutud summadega.
5.5. Broneering, mis on tehtud 7 kalendripäeva või vähem enne reisi algust, lõpeb
automaatselt punktis 4.3 sätestatud 8-tunnise maksetähtaja möödumisel, kui Klient ei
ole selle aja jooksul reisi hinda tervikuna tasunud.
5.6. Kui Klient soovib broneeringut muuta ning broneeringu muutmine on Reisikorraldaja
hinnangul võimalik varasemat broneeringut tühistamata, hüvitab Klient
Reisikorraldajale sellega seotud bürookulud summas 25 eurot kuni 12-aastase reisija
kohta ning 45 eurot kõigi teiste reisijate kohta (iga reisija eest eraldi).
5.7. Liinilendude broneeringu muutmisel ja tühistamisel võivad muutmis- ja
tühistamistingimused sõltuda lennuettevõtja kehtestatud tingimustest ning on antud
reisikirjelduse juures. Kui Kliendile on väljastatud lennupilet, ei ole muutus enam
võimalik ning kui Klient ütleb reisilepingu üles, siis lennupileti hinda Kliendile ei
hüvitata.
5.8. Kui kumbki Pool ei ole reisilepingut tühistanud, kuid reisija ei ilmu õigeks ajaks reisi
alustamiseks ettenähtud kohta, ei saa reisil osaleda puuduvate või mittevastavate
dokumentide tõttu või muul Reisikorraldajast mittesõltuval põhjusel, reisitasu
Kliendile tagastamisele ei kuulu.
6. Kliendi kohustused ja vastutus
6.1. Klient on kohustatud tutvuma Üldtingimustega, reisikirjeldusega ja reisikinnitusega,
samuti muude Reisikorraldaja või Agendi poolt Kliendile tutvumiseks esitatud reisi
tutvustavate materjalidega.
6.2. Klient on kohustatud reisidokumentide kättesaamisel kontrollima nende vastavust
broneeringule ja teatama viivitamatult võimalikest erinevustest kas Reisikorraldajale
või Agendile. Käesoleva punkti esimeses lauses sätestatud kohustuse täitmata jätmisel
loetakse, et Klient on muudatusega nõustunud.
6.3. Klient tagab kehtiva reisidokumendi olemasolu Kliendil või Kliendi poolt nimetatud
reisijal reisilemineku päeval, samuti dokumendi kehtivuse jätkumise pärast
reisilemineku päeva vastavalt sihtkohariigi poolt kehtestatud nõuetele. Juhul, kui
sihtkohariigi õigusaktid seda nõuavad, tagab Klient ka vaktsineerimistõendi,
kohustusliku tervisekindlustuspoliisi vms dokumentide olemasolu.
6.4. Kliendil on kohustus kontrollida reisi väljasõidu aega 24 tundi enne reisi algust,
külastades Reisikorraldaja internetilehekülge ja Tallinna Lennujaama
internetilehekülje väljuvate lendude tabelit. Sihtkohas peab Klient kontrollima
vastavat informatsiooni 24 tundi enne tagasireisi algust Reisikorraldaja poolt
kättesaadavaks tehtud infomaterjalist või Reisikorraldaja kohapealselt esindajalt.
6.5. Klient on kohustatud saabuma õigel ajal reisi alguspunkti, reisijuhi nimetatud
kogunemiskohtadesse ja lahkumispunktisesse. Sealhulgas, kuid mitte ainult, peab
Klient järgima operatiivset informatsiooni lennu- , bussi- või rongijaamas, jõudma
õigeaegselt ettenähtud kohta ning arvestama juba eelnevalt võimalike viivitustega
seoses ummikute, raskete ilmastikuolude või järjekordadega passi- või turvakontrollis.
6.6. Klient ei tohi oma käitumisega (sh. alkoholijoobes viibimisega, agressiivsusega vms.)
häirida kaasreisijaid, Reisikorraldaja esindajaid ega reisiteenuse osutajat.
6.7. Kliendil on kohustus järgida reisi ajal Reisikorraldaja reisi puudutavaid juhiseid ja
reegleid, hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning transpordivahendi
meeskonna või hotellipersonali korraldusi, sihtkohariigi seadusi ning ametivõimude
ettekirjutusi.
6.8. Juhul, kui reisilepingu alusel reisib Kliendi poolt nimetatud reisija, siis tagab Klient
eelpool punktides 6.4 — 6.7 sätestatud kohustuste täitmise vastava reisija poolt.
6.9. Punktides 6.4 – 6.7 sätestatud kohustusi rikkunud Klienti või Kliendi poolt nimetatud
reisijat võidakse reisile mitte lubada või nad reisilt kõrvaldada ja Kliendil ei ole sellisel
juhul õigust reisitasu tagastamisele ega mis tahes hüvitisele. Juhul, kui Klient või
Kliendi poolt nimetatud reisija on kohustuste rikkumisega põhjustanud
Reisikorraldajale kahju tekkimise, hüvitab Klient vastavad kahjud Reisikorraldajale 5
päeva jooksul vastava nõude saamisest Reisikorraldajalt.
6.10. Väljaspool Euroopa Liidu piire ID-kaart isikuttõendava dokumendina ei kehti. Reisija
on kohustatud reisile kaasa võtma vastavalt sihtriigi seadustele kehtiva passi.
6.11. Reisija vastutab selle eest, et ta ei ole sihtkohamaal persona non grata. Kui Reisija ei
pääse maale, sest teda ei lasta üle piiri, tuleb Reisijal tasuda kõik oma koju tagasi
tulekuga seotud kulutused. Reisiraha tagastamisele ei kuulu.
6.12. Tutvuma reisitingimustega ja reisi tutvustavate materjalidega.
7. Reisikorraldaja õigus teha reisikirjelduses muudatusi
7.1. Kui Reisikorraldaja ei saa temast mittesõltuvatel põhjustel reisiprogrammi algselt välja
kuulutatud kujul teostada, on tal õigus vahetada hotelli või sõiduvahendit, muuta reisi
ajakava või teha reisiprogrammis muid muudatusi, kuid seda tingimusel, et
reisiteenuse kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu.
7.2. Reisikorraldajal on õigus teha muudatusi ekskursiooniprogrammis, kui ekskursiooni
läbiviimist konkreetsel päeval takistavad ilmastikutingimused, transpordiprobleemid
või muud Reisikorraldajast mittesõltuvad asjaolud. Reisikorraldajal on õigus teha
muudatusi ka iga konkreetse ekskursiooni programmis, kui ettenägematutel ja
Reisikorraldajast mittesõltuvatel põhjustel ei ole ekskursiooni läbiviimine planeeritud
kujul võimalik või ohutu.
8. Reisi ärajäämine
8.1. Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, kui:
8.1.1. reisijate arv jääb väiksemaks Reisikorraldaja poolt ettenähtust;
8.1.2. sihtkohariigis või selle lähedal toimuva tõttu ei ole garanteeritud reisijate
ohutus, tervis või julgeolek;
8.1.3. lennuettevõtja tühistab lennud ning lendude asendamine ei ole mõistlikult
võimalik.
8.2. Reisikorraldaja teatab Kliendile reisi ärajäämisest viivitamatult.
8.3. Kokkuleppel Kliendiga asendab Reisikorraldaja ärajäänud reisi teise sama
hinnatasemega reisiga. Kui asendusreis on algsest reisist odavam, tagastab
Reisikorraldaja Kliendile hinnavahe.
8.4. Kui Klient asendusreisi ei soovi, tagastab Reisikorraldaja talle kogu ärajäänud reisi
eest Kliendi poolt tasutud reisitasu v.a bürookulud. Kliendil ei ole õigust muule
hüvitisele.
9. Puudused reisiteenuse osutamises
9.1. Puuduseks reisiteenuse osutamises loetakse olukorda, kus reisiteenus ei vasta
reisikirjeldusele või Kliendile kirjalikult antud kinnitustele.
9.2. Puuduseks reisiteenuse osutamises ei loeta reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi
muudatusi reisiteenustes. Muuhulgas ei loeta puuduseks reisiteenuse osutamises:
9.2.1. lennu ajakava muutumist, kui muutus on tingitud Reisikorraldajast mitte
sõltuvatest asjaoludest;
9.2.2. lennureisi hilinemist, reisiklassi ja reisimarsruudi muutmist või liinilendude
puhul kohtade ülebroneerimist, mille eest vastutab Kliendi või Kliendi poolt
nimetatud reisija ees vahetult lennuettevõtja;
9.2.3. hotelli vahetamist vahetult enne väljasõitu või reisi ajal, kui selle põhjuseks on
hotelli ülebroneerimine või hooaja alguse ja lõpuga seotud erisused.
Reisikorraldaja kohustub asendama Kliendi poolt valitud hotelli samaväärse või
kõrgema tasemega hotelliga;
9.2.4. selliste reisikirjelduses sisalduvate andmete muutmist, mille osas pooled
leppisid kokku teisiti või mille osas reisikirjelduses on ette nähtud andmete
muutmise võimalus ja Kliendile on andmete muutumisest enne reisilepingu
sõlmimist selgelt teatatud10. Puudustest teatamine ja nende kõrvaldamine
10.1. Reisiteenuse osutamisel ilmnenud puudusest teatab Klient või Kliendi nimetatud
reisija vahetule teenuse osutajale ning Reisikorraldajale viivitamatult kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis. Puuduse ilmnemisel reisi sihtkohas teatab Klient
või Kliendi poolt nimetatud reisija puudusest eelmises lauses sätestatud korras
viivitamatult vahetule teenuse osutajale ning Reisikorraldaja kohapealsele esindajale.
10.2. Reisikorraldaja võtab reisiteenuse puuduse kõrvaldamiseks tarvitusele mõistlikud
abinõud.
10.3. Reisikorraldaja kõrvaldab reisiteenuse osutamises tekkinud puuduse, millest Klient
või Kliendi nimetatud reisija on Reisikorraldajat punktis 10.1 sätestatud korras
teavitanud, mõistliku aja jooksul.
10.4. Kliendi või Kliendi nimetatud reisija poolt seoses reisiteenuse puudusega kantud
kulud hüvitab Reisikorraldaja üksnes vastavate kuludokumentide alusel.
10.5. Reisikorraldaja ei vastuta puuduste eest reisiteenuse osutamisel, millest Klient ega
Kliendi nimetatud reisija ei ole Reisikorraldajat teavitanud vastavalt punktides 10.1 ja
10.4 sätestatule.
11. Reisikorraldaja ja reisilepingu vahendaja vastutus
11.1. Juhul, kui Klient sõlmis Reisikorraldajaga reisilepingu kolmanda isiku (edaspidi
Agent) vahendusel, vastutavad Reisikorraldaja ja Agent Kliendi ees reisilepingust
tulenevate kohustuste täitmise eest solidaarselt kuni Agendi poolt reisitasu
edastamisele Reisikorraldajale täies ulatuses. Kliendipoolse pöördumise korral
Reisikorraldaja poole seoses reisilepingu rikkumisest tuleneva nõudega informeerib
Reisikorraldaja Klienti nõude esitamise võimalusest Agendi vastu.
11.2. Reisikorraldaja ei vastuta Agendi poolt Kliendile edastatud informatsiooni ebaõigeks
osutamise eest, kui vastavad andmed ei tulene reisilepingust, reisikirjeldusest ega
reisikinnitusest.
11.3. Reisikorraldaja vastutab Kliendile või Kliendi poolt nimetatud reisijale raskest
hooletusest või tahtlikult tekitatud kahju eest.
11.4. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud vääramatu jõu tõttu (sealhulgas,
kuid mitte ainult, loodusõnnetused, rahutused, sõjad, terroriaktid, streigid vms.). Kui
reisiteenuse osutamine muutub võimatuks või oluliselt raskendatuks või ohtlikuks
vääramatu jõu tõttu, võib kumbki pool lepingu üles öelda. Reisikorraldaja kaotab
selliselt juhul õiguse reisitasule, kuid tal on õigus mõistlikule hüvitisele juba osutatud
või veel osutatavate teenuste eest. Sellisel juhul kannavad lepingupooled reisija
tagasireisiga seotud lisakulud võrdsetes osades. Muud kulud kannab kumbki pool ise.
11.5. Selguse huvides, Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reis ei vasta Kliendi või
Kliendi poolt nimetatud reisija subjektiivsele ettekujutusele sihtkohariigist, kultuurist,
ilmast, vmt.
11.6. Kui reisilepingu rikkumine leiab aset teenuse osutamisel kolmanda isiku poolt ning
sellise vahetu teenuseosutaja vastutus on piiratud rahvusvaheliste konventsioonide
(sealhulgas lennuettevõtjate vastutust piiravate konventsioonide) alusel, on vastava
rikkumise puhul piiratud ka Reisikorraldaja vastutus Kliendi ja Kliendi nimetatud
reisija ees.
11.7. Reisikorraldaja vastutus Kliendile või Kliendi nimetatud reisijatele põhjustatud kahju
eest on piiratud reisitasu kolmekordse suurusega. Käesolevas punktis sätestatud
vastutuse piirang ei laiene reisija surma põhjustamisele, reisijale kehavigastuse
tekitamisele ega reisija tervise kahjustamisele.
12. Üldtingimuste kehtivus ja tõlgendused
12.1. Käesolevad Üldtingimused muutuvad pooltele kohustuslikuks peale reisitasu või selle
esimese osamakse tasumist. Üldtingimuste punktid 4.3, 5.1 ja 5.3-5.7 muutuvad
pooltele kohustuslikuks pärast Kliendi broneeringu kinnitamist Reisikorraldaja poolt.
12.2. Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse lahendada
läbirääkimiste teel Kliendi ja Reisikorraldaja vahel. Kui kokkulepet ei ole võimalik
saavutada, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras

Reisija on kohustatud tutvuma käesolevate reisitingimustega, samuti hotelle, lennuaegu ja teenuseid puudutava olulise teabe ning muude eritingimustega, mis on ära toodud Reisikorraldaja kodulehel www.tez-tour.com